Publications

Tetsu Yonezawa

Researcher ID (E-5514-2012)

Google Scholar

Yohei Ishida

Researcher ID (E-3474-2014)

NGUYEN Mai Thanh

Researcher ID (D-3145-2014)